Kotva
Virtuální prohlídka

Partneři
Mapa webu
A
A
A

Co nás čeká v jednotlivých předmětech

Zobrazeno: 9048x

Anotace všeobecně vzdělávacích předmětů

Český jazyk a literatura

„Nahé jsou všechny národy bez knih.“ Konstantin a Metoděj“

„Řeč je sama duše a kultura národa…“ Karel Čapek

 

Během studia se snažíme:

  • zdokonalovat se v písemném i ústním projevu
  • trénovat kultivovanost projevu
  • naučit se správně chápat obsah textu a orientovat se v něm
  • rozvíjet čtenářskou gramotnost a zájem o literární historii
  • podporovat pozitivní vztah ke kulturním hodnotám

K výuce používáme nejen učebnice, čítanky, slovníky a ofocené materiály, ale také elektronické pomůcky (přehrávače, data projektory, materiály z internetu).

Pravidelně navštěvujeme divadelní představení, promítáme filmové literární adaptace, využíváme také přednášky k různým literárně historickým tématům, jezdíme např. na exkurzi do Národního divadla apod. Pro zájemce zajišťujeme pravidelné návštěvy divadla v rámci Klubu mladého diváka (šest představení během školního roku).

 

Angličtina

Cizí jazyky se ne každému učí snadno. Snažíme se to chápat, ale zároveň docílit toho, aby všichni odcházeli s kvalitními znalostmi a byli schopni nejen odmaturovat, ale také angličtinu aktivně používat. Pracujeme s učebnicí Time to talk, která má výklad gramatiky v českém jazyce a dostatek poslechových cvičení. Tři hodiny v týdnu se učíme slovíčka, čteme, posloucháme, povídáme si, procvičujeme, občas se také díváme na filmy.

Well, are you ready to join us

 

Dějepis

Dějepis se u nás vyučuje pouze v 1. ročníku. Čeká nás stručné seznámení s dějinami od pravěku až po současnost. Největší důraz je kladen na dějiny 20. století. Součástí výuky je celodenní exkurze do Prahy a řada jiných akcí, které aktuálně zařazujeme do výuky.

 

Občanská nauka

V občanské nauce se seznámíme se základy psychologie, sociologie, politologie, filozofie, etiky i etikety a práva. Probereme například, co nesmí chybět v pracovní smlouvě, zjistíme, jaký je náš temperament, naučíme se jak komunikovat, jak řešit konflikty a stresové situace. Navštívíme Poslaneckou sněmovnu a Úřad práce, budeme diskutovat o tom, jak správně využít volný čas, jak dobře studovat, jaký je zdravý životní styl apod.

 

Ekonomika

Předmět ekonomika seznamuje žáky se základními ekonomickými pojmy, s ekonomickým prostředím, ve kterém se jako zaměstnanci, podnikatelé i občané budou pohybovat.

Cílem předmětu je také rozvíjet ekonomické myšlení žáků, schopnost vyvozovat správné závěry, tyto závěry prezentovat a umět si je obhájit.

 

Matematika

V prvním ročníku společně zopakujeme učivo základní školy tak, aby všichni měli stejnou šanci zvládnout středoškolskou matematiku, která je obsahem vyšších ročníků.

 

Fyzika 

Principy zateplení, osvětlení budov a dalších fyzikálních vlastností staveb vám teoreticky přiblížíme v hodinách fyziky v prvním a druhém ročníku.

 

Základy přírodních věd 

Předmět vyučovaný pouze v prvním ročníku se skládá ze dvou částí: chemie je zaměřena na chemické vlastnosti stavebních materiálů, ekologie pak na ochranu životního prostředí.

 

Výpočetní technika

V prvním ročníku společně zopakujeme základy Wordu, Excelu, Power Pointu a ostatních běžně užívaných aplikací. V práci na PC pokračujeme v dalších ročnících ve speciálním softwaru určeném pro stavebnictví.

 

Tělesná výchova

Tělesná výchova není jen monotónní cvičení v tělocvičně. Vyrážíme bruslit, jezdíme na in-linech, chodíme do plaveckého bazénu, posilujeme v mělnickém fitness centru. Pravidelně pořádáme i cyklistický kurz a lyžařský výcvik. Studenti i pedagogové se pravidelně schází také na předvánočním volejbalovém turnaji.  Zkrátka – ve zdravém těle zdravý (studijní) duch!

 

Anotace odborných předmětů

Odborné kreslení – 1. ročník

V průběhu výuky se žák naučí technické písmo, dělit geometrické obrazce pomocí jednoduchých postupů, graficky pojednat plochu, lineární a konstruovanou perspektivu, kreslit podle skutečnosti v interiéru i exteriéru včetně stafážních prvků (osoby, stromy apod.), principy technického osvětlení.

 

Stavební mechanika – 2. a 3. ročník

Předmět je ve druhém ročníku zaměřen na účinky sil na stavební konstrukci, řešení soustav sil, na zatížení stavebních konstrukcí, na výpočet reakcí a vnitřních sil u jednotlivých typů konstrukcí a jejich deformace. Třetí ročník je věnován určování polohy těžiště v průřezu, výpočet statických veličin průřezu, druhům namáhání (tlak, tah, ohyb, smyk a jejich kombinace) a řešení osových sil na prutových konstrukcích.

 

Architektonická tvorba – 3. ročník

Předmět navazuje na odborné kreslení v prvním ročníku. Prohlubuje znalosti v oblasti grafického zpracování plochy, lineární a kreslířské perspektivy. Novým tématem je návrh zahrady a okolí objektu, začlenění objektu do prostoru a okolí.

 

Stavební konstrukce

Předmět má za úkol seznámit žáky se statickým působením konstrukcí, se základními vlastnostmi materiálů pro nosné konstrukce. Dále se žáci seznámí s technologií provádění těchto konstrukcí. Žáci si osvojí základy norem pro navrhování konstrukcí tak, aby stavby byly bezpečné.

 

Pozemní stavitelství

Pozemní stavitelství poskytne žákům přehled o konstrukčních systémech staveb, vědomosti o jednotlivých stavebních konstrukcích a technologických postupech při jejich provádění. Další část učiva je věnována typologii bytových a občanských staveb, izolacím a provádění dokončovacích prací. Žák v průběhu studia získá znalosti o technických zařízeních budov, o údržbě, rekonstrukci a modernizaci staveb. Závěrečné kapitoly jsou věnovány průmyslovým a zemědělským stavbám, územnímu plánování a úkolům stavebnictví z pohledu civilní ochrany.

 

Praxe

V tomto předmětu se seznámíte se základními stavebními manuálními pracemi. Bude Vám představen stavební zákon, naučíte se vyplňovat formuláře pro stavební řízení. Budete navrhovat stavební konstrukce, vyplňovat objednávkové formuláře a stanovovat ceny za materiál a stavební práce.

 

Stavební provoz

V rámci tohoto předmětu si začínáme uvědomovat, že každá stavba má svoji „cenu“. Nejde jen o to, že něco hezkého vyprojektujeme a vypracujeme ucelenou projektovou dokumentaci, ale v reálném světě budete jako projektanti svoje návrhy i prodávat. No a kolik takový dům bude zákazníka stát, a jaká bude vaše odměna za vykonanou práci – to se naučíme v posledním roce vašeho studia.

 

Ateliéry

Uvedený předmět je vyučován v rámci architektonického zaměření studia a není vysloveně technický. Zde si uvědomíme, že stavební objekty nejsou jen o cihlách a betonu, ale jsou to především místa pro život lidí. Tím pádem se společně zamyslíme, a kreativně se postavíme k otázce, za jakých podmínek se budeme ve vnitřních prostorách budov cítit příjemně.

 

Počítačová podpora projektování

Každý správný technik musí umět za pomoci tužky a pravítka narýsovat projekt domu. Nicméně zároveň žijeme v době počítačů, a ta s sebou nese i pro stavaře náležitou podporu. Díky tomuto předmětu se posunete o krůček dál na cestě za kariérou projektanta, a naučíte se ovládat program AutoCAD se šablonou CADKON. V posledních dvou letech studia tak budete schopni rýsovat vaše projekty už jen za pomoci počítače. Rýsovat můžete i doma – AutoCAD je v rámci studentských balíčků nabízen pro domácí instalaci zdarma.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.