Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Virtuální prohlídka

Projekty
Partneři
Mapa webu
A
A
A

Co nás čeká v jednotlivých předmětech


Anotace všeobecně vzdělávacích předmětů

Český jazyk a literatura

„Nahé jsou všechny národy bez knih.“ Konstantin a Metoděj“

„Řeč je sama duše a kultura národa…“ Karel Čapek

 

Během studia se snažíme:

  • zdokonalovat se v písemném i ústním projevu
  • trénovat kultivovanost projevu
  • naučit se správně chápat obsah textu a orientovat se v něm
  • rozvíjet čtenářskou gramotnost a zájem o literární historii
  • podporovat pozitivní vztah ke kulturním hodnotám

K výuce používáme nejen učebnice, čítanky, slovníky a ofocené materiály, ale také elektronické pomůcky (přehrávače, data projektory, materiály z internetu).

Pravidelně navštěvujeme divadelní představení, promítáme filmové literární adaptace, využíváme také přednášky k různým literárně historickým tématům, jezdíme např. na exkurzi do Národního divadla apod. Pro zájemce zajišťujeme pravidelné návštěvy divadla v rámci Klubu mladého diváka (šest představení během školního roku).

 

Angličtina

Cizí jazyky se ne každému učí snadno. Snažíme se to chápat, ale zároveň docílit toho, aby všichni odcházeli s kvalitními znalostmi a byli schopni nejen odmaturovat, ale také angličtinu aktivně používat. Pracujeme s učebnicí Time to talk, která má výklad gramatiky v českém jazyce a dostatek poslechových cvičení. Tři hodiny v týdnu se učíme slovíčka, čteme, posloucháme, povídáme si, procvičujeme, občas se také díváme na filmy.

Well, are you ready to join us

 

Dějepis

Dějepis se u nás vyučuje pouze v 1. ročníku. Čeká nás stručné seznámení s dějinami od pravěku až po současnost. Největší důraz je kladen na dějiny 20. století. Součástí výuky je celodenní exkurze do Prahy a řada jiných akcí, které aktuálně zařazujeme do výuky.

 

Občanská nauka

V občanské nauce se seznámíme se základy psychologie, sociologie, politologie, filozofie, etiky i etikety a práva. Probereme například, co nesmí chybět v pracovní smlouvě, zjistíme, jaký je náš temperament, naučíme se jak komunikovat, jak řešit konflikty a stresové situace. Navštívíme Poslaneckou sněmovnu a Úřad práce, budeme diskutovat o tom, jak správně využít volný čas, jak dobře studovat, jaký je zdravý životní styl apod.

 

Ekonomika

Předmět ekonomika seznamuje žáky se základními ekonomickými pojmy, s ekonomickým prostředím, ve kterém se jako zaměstnanci, podnikatelé i občané budou pohybovat.

Cílem předmětu je také rozvíjet ekonomické myšlení žáků, schopnost vyvozovat správné závěry, tyto závěry prezentovat a umět si je obhájit.

 

Matematika

V prvním ročníku společně zopakujeme učivo základní školy tak, aby všichni měli stejnou šanci zvládnout středoškolskou matematiku, která je obsahem vyšších ročníků.

 

Fyzika 

Principy zateplení, osvětlení budov a dalších fyzikálních vlastností staveb vám teoreticky přiblížíme v hodinách fyziky v prvním a druhém ročníku.

 

Základy přírodních věd 

Předmět vyučovaný pouze v prvním ročníku se skládá ze dvou částí: chemie je zaměřena na chemické vlastnosti stavebních materiálů, ekologie pak na ochranu životního prostředí.

 

Výpočetní technika

V prvním ročníku společně zopakujeme základy Wordu, Excelu, Power Pointu a ostatních běžně užívaných aplikací. V práci na PC pokračujeme v dalších ročnících ve speciálním softwaru určeném pro stavebnictví.

 

Tělesná výchova

Tělesná výchova není jen monotónní cvičení v tělocvičně. Vyrážíme bruslit, jezdíme na in-linech, chodíme do plaveckého bazénu, posilujeme v mělnickém fitness centru. Pravidelně pořádáme i cyklistický kurz a lyžařský výcvik. Studenti i pedagogové se pravidelně schází také na předvánočním volejbalovém turnaji.  Zkrátka – ve zdravém těle zdravý (studijní) duch!

 

Anotace odborných předmětů

Odborné kreslení – 1. ročník

V průběhu výuky se žák naučí technické písmo, dělit geometrické obrazce pomocí jednoduchých postupů, graficky pojednat plochu, lineární a konstruovanou perspektivu, kreslit podle skutečnosti v interiéru i exteriéru včetně stafážních prvků (osoby, stromy apod.), principy technického osvětlení.

 

Stavební mechanika – 2. a 3. ročník

Předmět je ve druhém ročníku zaměřen na účinky sil na stavební konstrukci, řešení soustav sil, na zatížení stavebních konstrukcí, na výpočet reakcí a vnitřních sil u jednotlivých typů konstrukcí a jejich deformace. Třetí ročník je věnován určování polohy těžiště v průřezu, výpočet statických veličin průřezu, druhům namáhání (tlak, tah, ohyb, smyk a jejich kombinace) a řešení osových sil na prutových konstrukcích.

 

Architektonická tvorba – 3. ročník

Předmět navazuje na odborné kreslení v prvním ročníku. Prohlubuje znalosti v oblasti grafického zpracování plochy, lineární a kreslířské perspektivy. Novým tématem je návrh zahrady a okolí objektu, začlenění objektu do prostoru a okolí.

 

Stavební konstrukce

Předmět má za úkol seznámit žáky se statickým působením konstrukcí, se základními vlastnostmi materiálů pro nosné konstrukce. Dále se žáci seznámí s technologií provádění těchto konstrukcí. Žáci si osvojí základy norem pro navrhování konstrukcí tak, aby stavby byly bezpečné.

 

Pozemní stavitelství

Pozemní stavitelství poskytne žákům přehled o konstrukčních systémech staveb, vědomosti o jednotlivých stavebních konstrukcích a technologických postupech při jejich provádění. Další část učiva je věnována typologii bytových a občanských staveb, izolacím a provádění dokončovacích prací. Žák v průběhu studia získá znalosti o technických zařízeních budov, o údržbě, rekonstrukci a modernizaci staveb. Závěrečné kapitoly jsou věnovány průmyslovým a zemědělským stavbám, územnímu plánování a úkolům stavebnictví z pohledu civilní ochrany.

 

Odborné kreslení – 1. ročník

V průběhu výuky se žák naučí technické písmo, dělit geometrické obrazce pomocí jednoduchých postupů, graficky pojednat plochu, lineární a konstruovanou perspektivu, kreslit podle skutečnosti v interiéru i exteriéru včetně stafážních prvků (osoby, stromy apod.), principy technického osvětlení.

 

Stavební mechanika – 2. a 3. ročník

Předmět je ve druhém ročníku zaměřen na účinky sil na stavební konstrukci, řešení soustav sil, na zatížení stavebních konstrukcí, na výpočet reakcí a vnitřních sil u jednotlivých typů konstrukcí a jejich deformace. Třetí ročník je věnován určování polohy těžiště v průřezu, výpočet statických veličin průřezu, druhům namáhání (tlak, tah, ohyb, smyk a jejich kombinace) a řešení osových sil na prutových konstrukcích.

 

Architektonická tvorba – 3. ročník

Předmět navazuje na odborné kreslení v prvním ročníku. Prohlubuje znalosti v oblasti grafického zpracování plochy, lineární a kreslířské perspektivy. Novým tématem je návrh zahrady a okolí objektu, začlenění objektu do prostoru a okolí.

 

Stavební konstrukce

Předmět má za úkol seznámit žáky se statickým působením konstrukcí, se základními vlastnostmi materiálů pro nosné konstrukce. Dále se žáci seznámí s technologií provádění těchto konstrukcí. Žáci si osvojí základy norem pro navrhování konstrukcí tak, aby stavby byly bezpečné.

 

Pozemní stavitelství

Pozemní stavitelství poskytne žákům přehled o konstrukčních systémech staveb, vědomosti o jednotlivých stavebních konstrukcích a technologických postupech při jejich provádění. Další část učiva je věnována typologii bytových a občanských staveb, izolacím a provádění dokončovacích prací. Žák v průběhu studia získá znalosti o technických zařízeních budov, o údržbě, rekonstrukci a modernizaci staveb. Závěrečné kapitoly jsou věnovány průmyslovým a zemědělským stavbám, územnímu plánování a úkolům stavebnictví z pohledu civilní ochrany.

 

Praxe

V tomto předmětu se seznámíte se základními stavebními manuálními pracemi. Bude Vám představen stavební zákon, naučíte se vyplňovat formuláře pro stavební řízení. Budete navrhovat stavební konstrukce, vyplňovat objednávkové formuláře a stanovovat ceny za materiál a stavební práce.

 

Stavební provoz

V rámci tohoto předmětu si začínáme uvědomovat, že každá stavba má svoji „cenu“. Nejde jen o to, že něco hezkého vyprojektujeme a vypracujeme ucelenou projektovou dokumentaci, ale v reálném světě budete jako projektanti svoje návrhy i prodávat. No a kolik takový dům bude zákazníka stát, a jaká bude vaše odměna za vykonanou práci – to se naučíme v posledním roce vašeho studia.

 

Ateliéry

Uvedený předmět je vyučován v rámci architektonického zaměření studia a není vysloveně technický. Zde si uvědomíme, že stavební objekty nejsou jen o cihlách a betonu, ale jsou to především místa pro život lidí. Tím pádem se společně zamyslíme, a kreativně se postavíme k otázce, za jakých podmínek se budeme ve vnitřních prostorách budov cítit příjemně.

 

Počítačová podpora projektování

Každý správný technik musí umět za pomoci tužky a pravítka narýsovat projekt domu. Nicméně zároveň žijeme v době počítačů, a ta s sebou nese i pro stavaře náležitou podporu. Díky tomuto předmětu se posunete o krůček dál na cestě za kariérou projektanta, a naučíte se ovládat program AutoCAD se šablonou CADKON. V posledních dvou letech studia tak budete schopni rýsovat vaše projekty už jen za pomoci počítače. Rýsovat můžete i doma – AutoCAD je v rámci studentských balíčků nabízen pro domácí instalaci zdarma.